มหาวิทยาลัยมอบโล่ บุคคลดีเด่น เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

14 กุมภาพันธ์ 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลดีเด่น เพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบโล่รางวัลแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกในวันราชภัฏ 65 มีรายชื่อดังนี้

             1. บุคลากรสายวิชาการ 3 ท่าน

1) รองศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์  นามบุรี       คณะวิทยาการจัดการ

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ทิพย์มณี    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์  ยามาเร็ง         คณะครุศาสตร์

2. บุคลากรสายวิชาสนับสนุน 3 ท่าน

1) นายนาซือรี  เต๊ะกาแซ       คณะวิทยาการจัดการ

2) นายชลธิวัตน์  นุ้ยไกร        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3) นายมะซูรี  เจ๊ะเด็ง            คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ในวันที่14 ก.พ.65 เวลา 09:15 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา