มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส

9 ธันวาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรม