ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

9 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) การส่งเสริมความโปร่งใส

ไม่มี หากมีการร้องเรียนจะดำเนินการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเพื่อที่จะแสวงหาข้อเท็จจริง