โครงการพัฒนาและเสริมสร้างองค์กรสู่องค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรมอบรมปฏิบัติการให้ความรู้ตามกรอบการประเมิน ITA เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีการยืมเงินทดรองจ่าย” (แบบออนไลน์)

18 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) วีดีโอ/กิจกรรม